Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Licitatii

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Apr 2024
Anunt de participare la licitatie deschisa pentru inchiriere bunuri 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Campia Turzii, cod de identificare fiscala 4354566, Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: spatiul nr. 3 in suprafata de 47,02 mp si spatiul nr. 4 in suprafata de 33,56 mp, din Hala Agroalimentara ,,Piata Muresului" situata in municipiul Campia Turzii, str. Muresului, nr. 18, jud. Cluj, inscrisa in CF nr. 54583 Campia Turzii, sub A1.1, avand numar cadastral 54583-C1, care apartine domeniului public al municipiului Campia Turzii Inchirierea se face conform art. 333 si art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 si conform H.C.L. nr. din 78 din 27.04.2023. 2. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 38, judetul Cluj, sau se poate descarca in format electronic, gratuit, de la adresa www.campiaturzii.ro, sectiunea consiliul local/acte administrative/hotarari de consiliu local 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Evidenta si Gestiunea Patrimoniului din cadrul Municipiului Campia Turzii, judetul Cluj 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 14.05.2024 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 21.05.2024 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 1, judetul Cluj 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.05.2024, ora 12.00, sala de sedinte a Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, cod postal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.04.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 10 Apr 2024
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA
GRIGORIE FLORIN
in calitate de lichidator judiciar al debitoarei
Debitor: COLECTOR BUSINESS DISTRIB SRL
cu sediul social in localitatea Arad, str. Poetului, nr. 97-103, Jud. Arad
CUI: 29201380, J02/1179/2011
VINDE PRIN LICITATIE PUBLICA
BUNURI IMOBILE
constructie inscrisa in CF 300027 SI cf 300036( Hala si teren )
Valoare lei - 95.000 lei

Lista completa a bunurilor poate fi consultata la sediul lichidatorului judiciar.
Licitatia se va tine in data de 11.04.2024, ora 14, la sediul lichidatorului judiciar, situat in Arad, Str.Ghe. Lazar, nr.16 ap. 2 Jud. Arad. Daca bunurile nu vor fi adjudecate licitatia se va repeta in aceleasi conditii in data de 18.04.2024 .
Cei care doresc sa participe la licitatie trebuie depuna in contul de lichidare, deschis la CEC Bank RO04CECEB00030RON0442625, pana in preziua licitatiei garantia de participare care este de 5% din pretul de pornire al licitatiei
Garantia se poate achita si la sediul profesional al lichidatorului judiciar.
Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al lichidatorului judiciar situat in Arad, str. GHE.Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Apr 2024
SC Rovit SA, societate aflata in reorganizare judiciara, prin administrator judiciar anunta sistarea licitatiilor publice organizate pentru vanzarea activului Ferma 9 - compusa din constructii si teren, pentru a se clarifica daca fantana " Putul Frumos", monument istoric PH-II-m-B-16819 se afla sau nu pe terenul intravilan in suprafata de 9.157 mp, ce face parte din Ferma 9, proprietatea lui Rovit SA. Dupa lamurirea acestei situatii se vor relua licitatiile publice.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
Municipiul Arad prin BEJ Horvat Viorel vinde prin licitatie urmatoarele imobile:
-cota de 2/3 parte din imobilul situat in Arad, Calea Bodrogului, nr. 58, jud. Arad, inscris in CF nr. 334172 a loc. Arad, nr. cadastral/nr. topografic: 334172, compus din teren arabil in intravilan, in suprafata masurata de 43.534 mp, imobil inscris in CF sporadic 310977, despartit de canal, nr. tarla: 259, nr. parcela: A 2153/1/1;
- cota de 2/3 parte din imobilul situat in Arad, Calea Bodrogului, nr. 58, jud. Arad, inscris in CF nr. 334139 a loc. Arad, nr. cadastral/nr. topografic: 334139, compus din teren arabil in intravilan, in suprafata de 11.766 mp, imobil inscris in CF sporadic 310977, despartit de canal, nr. parcela: A 2153/1/1;
- imobilul din Arad, Calea 6 Vanatori, jud. Arad, inscris in CF nr. 332870 a loc. Arad, nr. CF vechi: Nr. 3798 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3798), top: 4728/b.1,compus din teren intravilan in Arad, Calea 6 Vanatori, jud. Arad, in suprafata de 7620 mp;
Pentru relatiile privind data organizarii licitatiei si conditiile de participare se vor oferi de catre Biroul Executorului Judecatoresc Horvat Viorel la tel. 0257/252155, sau la sediul acestuia din Arad, str. Blajului, nr. 2, et.1, ap. 9, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE. Anul 2024 luna 04 ziua 03. In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 17, luna 04, ora 11:00, anul 2024, in localitatea Pietrosani , judetul Teleorman , str. Lunca Dunarii, nr. 126, se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC YARMADEN SRL² prima licitatie. a)teren care nu este aferent cladirii TEREN EXTRAVILAN CATEGORIA FOLOSINTA LIVADA(6) in suprafata de 664.937m², situat in localitatea PIETROSANI str -., nr. -, pret de evaluare/de pornire al licitatiei(3) 960000 lei (exclusiv TVA*)), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz:Creditori(4)/Sarcini(5): Primaria Pietrosani/ P-V SECHESTRU Nr.929/14.03.2024/ TITLU EXECUTORIU NR.1235/14.02.2024. *) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, operatiunea este taxabila (cota de TVA ...)/scutita/neimpozabila. 1 Se va trece sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, denumirea si adresa organului fiscal central emitent al prezentului act. 2 Se va mentiona numele si prenumele/denumirea debitorului/tertei persoane. 3 Se va mentiona pentru prima licitatie pretul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celalalte licitatii, se va mentiona pretul de pornire reprezentand pretul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru urmatoarele licitatii. 4 Se va mentiona numele si prenumele/denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori. 5 Se vor arata drepturile reale si privilegiile existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise la Biroul de carte funciara, precum si titularii si domiciliul/sediul acestora. 6 Se va mentiona felul terenului. 7 Se vor mentiona alte bunuri ce fac obiectul valorificarii (cum ar fi fructe neculese si recolte prinse de radacini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum si locul unde acestea se afla. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:a) oferta de cumparare; b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei;

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
Primaria comunei Suici, cu sediul in
comuna Suici, strada Principala, nr. 54 A, jud.
Arges, telefon 0248.545.155, e-mail:
primarie@suici.cjarges.ro, organizeaza licitatie
publica pentru inchirierea intregii suprafete
de islazuri comunale si al Muntelui
Ceoarecu, din comuna Suici, fara a fi parcelata
sau impartita pe trupuri de islaz in
vederea intretinerii, amenajarii, imbunatatirii
calitatii si folosirea acesteia pentru cresterea
animalelor. Caietul de sarcini se poate obtine
de la sediul primariei Suici in perioada -
08.04.2024 orele 8:00 - 16:00 - 10.05.2024
pana la ora 10:00. Garantia de participare sau
instrumentul bancar de garantare se constituie
si se prezinta la sediul Primariei Suici
pana la data limita de 07.05.2024, orele
16:00. Data limita de depunere a ofertelor
este 10.05.2024 ora 10:00. Ofertele se depun
in sedinta publica la Caminul cultural Suici,
intr-un singur exemplar. Sedinta publica de
deschidere a ofertelor va incepe la data de
10.05.2024, ora 10:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
Debitorul Trafitech Prod SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii Sprl, scoate la vanzare: 1. Autoturism
Volkswagen, tip/varianta Golf Plus, an
fabricatie 2007, pret pornire licitatie - 852,00
Euro exclusiv TVA; 2. Mijloace fixe apartinand
Trafitech Prod SRL in valoare de 6.523,60
Euro exclusiv TVA; - Pretul Regulamentului de
licitatie pentru autovehicule si mijloace fixe
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. - Pretul de
pornire al licitatilor pentru autoturism si
mijloacele fixe apartinand Trafitech Prod SRL,
reprezinta 40% din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun in parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judic
i a r c u u n t e l e f o n i n p r e a l a b i l l a
021.318.74.25. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO50 BACX 0000 0024 8052 6000 deschis la
UniCredit Bank SA pana la orele 14.00 am din
preziua stabilita licitatiei, a garantiei de 10%
din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Regulamentului
de licitatie pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru autoturism si mijloacele fixe, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
10.04.2024, ora 11.00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de 17.04.2024;
24.0 4.2024; 08.05.2024; 15.05.2024;
22.05.2024, ora 11.00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Mun. Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 02 Apr 2024
Polynaft SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vanzare impreuna prin licitatie publica urmatoarele bunuri situate in Comuna Berceni, sat Catunu, str. George Toparceanu, nr. 5, jud. Prahova, la pretul de 1.023.603,50 lei cu TVA inclus acolo unde se aplica acesta: - Sediu administrativ, cu numar cadastral 23135- C1, intabulat in C.F. nr. 23135-C1, S+P+2E, Scsol = 266 mp, Sdesf = 879 mp (397.850 lei cu regim de taxare inversa), - Magazie metalica, cu numar cadastral 23135-C2, intabulata in C.F. nr. 23135, Scsol = 85 mp (30.050 lei cu regim de taxare inversa), - Magazie metalica, cu numar cadastral 23135-C3, intabulata in C.F. nr. 23135, Scsol = 69 mp (20.750 lei cu regim de taxare inversa), - Birou, cu numar cadastral 23135-C4, intabulat in C.F. nr. 23135, Scsol = 16 mp (7.250 lei cu regim de taxare inversa), - Atelier, cu numar cadastral 23135-C5, intabulat in C.F. nr. 23135, Scsol = 194 mp (66.950 lei cu regim de taxare inversa), - Depozit materiale, cu numar cadastral 23135-C6, intabulat in C.F. nr. 23135, Scsol = 61 mp (21.800 lei cu regim de taxare inversa), - Adapost generator, cu numar cadastral 23135- C7, intabulat in C.F. nr. 23135, Scsol = 36 mp (11.700 lei cu regim de taxare inversa),- 3 buc rezervoare cu volumul de 700 mc (173.100 lei + TVA), - rezervor cu volumul de 1.000 mc (109.000 lei + TVA), - 7 buc rezervoare cu volumul de 55 mc (52.850 lei + TVA) - rezervor RSI cu volumul de 700 mc (57.700 lei + TVA). Dotarile incintei, respectiv instalatii rezervoare, sopron, rampa incarcare, transformator, gard, alei betonate nu au fost evaluate individual, valoarea acestora fiind cuprinsa in valoarea constructiilor. TVA-ul va fi calculat conform prevederilor Codului fiscal in vigoare la data licitatiei, tinand cont de regimul fiscal aplicabil adjudecatarului. Terenul pe care sunt edificate constructiile nu face obiectul vanzarii, acesta fiind proprietatea Comunei Berceni. Persoanele interesate vor depune documentele de participare la licitatie cu cel putin o zi inainte de data vanzarii. Licitatia va avea loc in 04.04.2024, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiesti, tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecarii licitatia va fi reluata in zilele de 11.04.2024, 18.04.2024 si 25.04.2024, aceeasi ora, in acelasi loc

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 02 Apr 2024
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA
GRIGORIE FLORIN
Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa GRIGORIE FLORIN, cu sediul in Arad, str.GHE.Lazar, nr. 16, ap. 2, Jud. Arad, inscrisa in tabloul UNPIR sub nr. RFO I-3993, reprezentata prin practician in insolventa GRIGORIE FLORIN in calitate de administrator judiciar al debitorului NUVALERI 2019 SRL, cu sediul social in loc. Santana, strTrup Izolat, str. DJ 792 C-1, nr. 55744 , O.R.C. J2/285/2019, CUI: 40571685L, desemnat prin Incheierea civila nr. 112 din data de 03.05.2023 de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 1347/108/2022
VINDE PRIN LICITATIE PUBLICA BUNURILE DEBITOAREI
Denumire ECHIPAMENT
Vpiata cost (Lei fara TVA)
CUPTOR PENTRU PATISERIE+SUPORT+GHIDAJE SUPORT, serie 964608
2,612.61
CUPTOR PENTRU PATISERIE+SUPORT+GHIDAJE SUPORT serie 961905
2,612.61
VITRINA FRIGORIFICA
815.88
MASA INOX
386.10
MASA INOX
386.10
SPALATOR INOX 2 CUVE+SET COMPLET DUS+BATERIE+DEDURIZATOR
1,205.49
MASINA DE TURAT ALUAT serie SFL 507
1,951.39
SPALATOR VASE MARI
947.93
DULAP CONGELARE serie GN 750 BT -FC
954.14
DULAP FRIGORIFIC serie GN 650 TN-FC
729.62
ABATITOR PENTRU PATISERIE serie ATT05
1,172.56
MIXER PLANETAR 10L
1,613.52
MIXER PLANETAR 20L
929.60
CHITARA DUBLA PENTRU TAIAT PRAJITURI
3,229.20
APARAT CUOCICREMA serie COC / MWE
3,158.82
MASINA PENTRU MINITARTE
2,721.76


Lista completa a bunurilor poate fi consultata la sediul lichidatorului judiciar.
Licitatia se va tine in data de 05.04.2024, ora 14, la sediul lichidatorului judiciar, situat in Arad, Str.Ghe. Lazar, nr.16 ap. 2 Jud. Arad. Daca bunurile nu vor fi adjudecate licitatia se va repeta in aceleasi conditii in data de 12.04.2024, respective in data de 19.04.2024
Cei care doresc sa participe la licitatie trebuie achite 5% cu titlu de garantie de participare licitatie, la sediul professional al lichidatorului judiciar.
Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al lichidatorului judiciar situat in Arad, str. GHE.Lazar, nr.16, ap.2, jud.
Arad

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 02 Apr 2024
COMPANIA NATIONALA CAI FERATE "CFR"-S.A. BUCURESTI, SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE TIMISOARA, Divizia Comerciala; Sediul: Localitatea Timisoara str.Garii nr.2, organizeaza in data de 25.04.2024, intre orele 930 - 1430 la sediul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara, licitatie publica, deschisa, cu strigare, pentru inchirierea de locatii (spatii si terenuri) in vederea desfasurarii de activitati comerciale, prestari servicii, publicitate etc., situate pe raza statiilor C.F.:Barzava, Arad, Curtici, Ineu, Lupeni, Resita Nord, Resita Sud, Timisoara Nord, Ciacova, Sinia si interstatia C.F. Carpinis-Jimbolia. Pentru detalii privind locatia (amplasarea, suprafata, destinatia - obiect de activitate, tariful minim de pornire al licitatiei, taxele necesare a fi achitate pentru participare la licitatie), va puteti adresa la sediul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara - (tel/fax. 0256-491018) sau puteti accesa site- ul https://cfr.ro/category/sucursala-regionala-de-cai-ferate-timisoara/ Caietul de sarcini pentru fiecare locatie se procura de la sediul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara - Divizia Comerciala iar documentatia necesara pentru inscrierea si participarea la licitatie se va depune pana la data de 18.04.2024 ora 12.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 02 Apr 2024
Primaria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal, nr. 35, telefon/0241/812300, fax/0241/811006 organizeaza licitatie publica pentru:

-Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Soseaua Constantei, nr.9L, in suprafata de 284 mp, identificat cu nr. cadastral 111295, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta
-Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Poporului, nr.1B bis 3, in suprafata de 560 mp, identificat cu nr. cadastral 111305, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta
-Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Trimfului, nr. 3A, lot2, in suprafata de 14540 mp, identificat cu nr. cadastral 106161, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta
- Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Silozului, nr.109B, lot 3/3, in suprafata de 85.356 mp, identificat cu nr. cadastral 110870, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta
-Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Silozului, nr.115 B, in suprafata de 9500 mp, identificat cu nr. cadastral 110688, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta
-Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Patriei, nr.2A, lot 3 ,localitatea Remus Opreanu, in suprafata de 765 mp, identificat cu nr. cadastral 111204, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta
-Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Patriei, nr.2A, lot 2 ,localitatea Remus Opreanu, in suprafata de 764 mp, identificat cu nr. cadastral 111203, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta
-Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Patriei, nr.2A, lot 1 ,localitatea Remus Opreanu, in suprafata de 765 mp, identificat cu nr. cadastral 111202, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta
-Vanzarea prin licitatie publica a imobilului compus din teren in suprafata de 2920 mp si constructiile C1-C6 in suprafata construita la sol de 603mp , domeniul privat al mun. Medgidia , situat in str.Izvorului, nr.2A, identificat cu nr. cadastral 104553,jud.Constanta
-Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Patriei, nr.1 Bis, localitatea Remus Opreanu, in suprafata de 438 mp, identificat cu nr. cadastral 111205, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta
-Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Patriei, nr.1A Bis, localitatea Remus Opreanu, in suprafata de 185 mp, identificat cu nr. cadastral 111209, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta
Licitatia va avea loc la sediul DGDPP Medgidia,str.Republicii,nr.36 B,in data de 25.04.2024, incepand cu ora 10.00.
Relatii suplimentare, caiete de sarcini si inscrieri, la sediul DGDPP,str Republicii, nr.36B, tel.0241/ 812300, fax:0241/811006.
Depunerea ofertelor se face la sediul DGDPP Medgidia, din str. Republicii nr.36 B, in perioada 15.04.2024 - 24.04.2024, pana la ora 12:00.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Mica Publicitate Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Calcul pret pe loc

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma mica publicitate Libertatea

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie mica publicitate in ziarul Libertatea

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata mica publicitate Libertatea

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
23 Apr 2024
#boycotAustria