Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 18 Apr 2024
Ordinul Consilierilor Juridici din Romania. Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita. Nr. 01 din data 17 Aprilie 2024

In conformitate cu art. 15 din Statutul Asociatiei, Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Ialomita, membrii: Emilian Barbu - membru fondator, Ovidiu Gales, Simona Dogaru, Iuliana Lambru, Viorel Stanciu, Camelia Nitu si Octavian Stanciu

C O N V O A C A:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA pe data de25.04.2024, ora 1700 care se va desfasura in sala de sedinte din cadrul Consiliului Judetean Ialomita aflat la adresa judet Ialomita, Municipiul Slobozia, B-dul Chimiei, Nr. 21.

Ordinea de zi propusa:

Validarea participantilor la sedinta si validarea dreptului de vot a acestora;
Prezentarea situatiei organizatiei: juridica si economica;
Prezentarea membrilor fondatori si aderenti ai Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita pana la data de 25.04.2024, consilieri juridici inscrisi in tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari activi/ suspendati tinut de catre CCJ Ialomita
Alte modificari ale statutului, actului constitutiv;
Votarea si confirmarea structurilor de conducere si coordonare ale Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita nou alese, dupa revocarea unor membrii din conducere, alegerea inlocuitorilor in vederea comunicarii modificarilor judecatoriei Slobozia, ulterior inregistrarea in registrul asociatiilor si fundatiilor;
Votarea modificarii statutului si a actului constitutiv;
Imputernicirea membrilor desemnati din cadrul Consiliul Director al Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita pentru deschiderea contului curent al Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita;
Schimbarea sediului social al Asociatiei "Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita";
Informarea catre Ordinul Consilierilor Juridici din Romania (OCJR), a noii conduceri a Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita si tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari activi/ suspendati;
Diverse. Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile A.G.E.A., toti consilierii juridici, (indiferent daca sunt stagiari sau definitivi) cu drept de vot, inscrisi in Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita pana la data de 25.04.2024 si care au achitat cotizatia la zi. Informatii suplimentare se pot obtine de la persoana de contact prin email: emilian_barbu@yahoo.comsi la tel.0722300306, persoana de contact dl. cons. jur. Emilian Barbu. Intocmit, Cons. Jur. Emilian Barbu in calitate de membru fondator

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
CONVOCATOR Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale MEDSPRIA S.A. cu sediul social in Ors. Baia Sprie, str. Aleea Minerilor, nr. 29, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/760/2011, avand Cod Unic de inregistrare 29031048, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.05.2024 ora 1700, care isi va desfasura lucrarile la sediul social al societatii, la care sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08.05.2024. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situatiilor financiar contabile aferente anului 2023; 2. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent anului 2023; 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie aferente anului 2023; 4. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent anului 2023; 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2024. Participarea la lucrarile adunarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala solicitata de Consiliul de Administratie. Actionarii, persoane fizice, care doresc sa participe la Adunarea Generala se vor legitima cu C.I. (B.I.) sau pot fi reprezentati de persoane mandatate de acestia din randul celorlalti actionari in conditiile legii, iar cele juridice vor avea delegatie de reprezentare. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii si se vor depune in original, completate si semnate, cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare pentru prima convocare, a doua convocare a A.G.O.A. va fi in data de 23.05.2024, ora 1700, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Relatii suplimentare se pot obtine la adresa de e-mail: contact@medspria.ro. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE FURNEA IULIAN

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCARE.Consiliul de administratie al societatii comerciale IPA SA, inmatriculata la ORC-TB sub nr.J40/6202/1991, CUI.1570298, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr.169, etaj 5, cam.10, convoaca:ADUNAREA ORDINARA A ACTIONARILOR in ziua de:15.05.2024 ora:13.00 in sediul din Bucuresti, Calea Floreasca nr.169, etaj 5, cu urmatoarea ordine de ZI:1.Prezentarea, debaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale cuprinzand bilantul, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatile financiare pe anul 2023.2.Prezentarea, debaterea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023. 3.Repartizarea rezultatului financiar aferent exercitiului financiar 2023.4.Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pe anul 2023. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditille legale, adunarea generala ordinara se va reprograma pentru data de 16.05.2024 in acelasi loc si la aceeasi ora. La adunare pot participa actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 13.05.2024, sau prin mandatare astfel: cu procuri speciale ridicate de la sediul societatii daca imputernicitii sunt actionari si cu procuri autentificate la notar, daca nu sunt actionari IPA SA. Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 14.05.2024 ora 15.00. Relatii suplimentare la tel.0213180064. PRESEDINTE CA Trifan Marius

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
SCM Colin Daily convoaca la sediul din Buc.,str.Valea Lunga nr.30,sect.6,indata de 22.04.2024 ora 9,00, Adunarea Generala Ordinara cu urmatoarea ordine de zi:1.Raportul consiliului de administratie pentru anul 2023.2.Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2023.3.Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.4.Contul de profit si pierdere pentru anul 2023.5.Certificarea bilantului contabil pentru anul 2023.6.Repartizarea profitului realizat in anul 2023.Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru anul 2023.7.Raportul Consiliului Social pe anul 2023.8.Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.9.Criteriile de performanta prevazute in contractul de administrare pe anul 2024.10.Strategii de dezvoltare a SCM COLIN DAILY pentru anul 2024.11.Proiectul sistemului de salarizare pe anul 2024.12.Clauze generale de munca pe 2024.13.Probleme organizatorice:organigrama 2024;ratificari decizii si hotarari luate de consiliul de administratie intre cele doua adunari generale. In acelasi loc si la aceeasi data, la ora 10 se convoaca Adunarea Generala Extraordinara cu urmatoarea ordine de zi:1.Evolutia si publicarea capitalului social la 31.12.2023.2.Diverse

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
Consiliul de Administratie al SC SOMADI SA convoaca Adunarea Generala Ordinara, pentru data de 24.04.2024 ora 11 la sediul societatii din Calea Serban Voda Nr. 30-32 sector 4 Bucuresti pentru toti actionarii inregistrati la 31.03.2024 la Depozitarul Central S.A. Ordinea de zi:1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.2.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2023.3.Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi la data de 31.12.2023. Daca la data de 24.04.2024 Adunarea Generala Ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire se reprogrameaza pentru data de 25.04.2024 la aceeasi ora, la sediul societatii SOMADI SA.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCATOR Administratorul unic al S.C. EXPLORE ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6250/2008, cod fiscal 23657140 CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 08.05.2024, ora 10.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bilantului si Contului de profit si pierderi pe anul 2023. 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar aferent anului 2023. 3. Repartizarea profitului realizat. Administrator unic, Cristian Tudorescu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
Consiliul de Administratie al societatii
Destine Holding SA, cu sediul in Ploiesti, Str.
Torcatori nr. 4, etaj 2, apartament 3, Jud.
Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova
s u b n r. J2 9/16 8 4 / 2 0 07, a v a n d C U I
RO22046912, la solicitarea actionarului Bocanescu
Romeo, actionar care detine 26,8975%
din capitalul social, completeaza ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din 27.04.2024, ora 10.00 (prima convocare)
sau 28.04.2024, ora 10.00 (a II-a
convocare in caz de neintrunire a cvormului
necesar la prima convocare), publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.
1174/07.03.2024, cu urmatoarele: VII.3. Aprobarea
initierii unor masuri cu privire la Societatea
cu Raspundere Limitata Broker de
Asigurare - Reasigurare "Destine ASIG"
Republica Moldova, cod fiscal (IDNO)
1013600029529, societate care se confrunta
cu dificulati in derularea activitatii generate
de modificarile legislative din Republica
Moldova, respectiv: adoptarea masurilor de
dizovare si lichidare a acestei societati sau
cesiunea partilor sociale catre orice persoana
interesata, la valoarea nominala a partilor
sociale.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al INAINTE S.C.M., cu sediul social in Constanta,
bdul Al. Lapusneanu nr. 104, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. C13/24/2005,
C.F. RO1888390, convoaca Adunarea Generala Ordinara a membrilor cooperatori in data
de 18.04.2024, ora 10.00,
care va avea loc la sediul societatii din bdul AI. Lapusneanu nr. 104,
cu urmatoarea Ordine de Zi:
raportul Consiliului de Adrministratie privind activitatea anului 2023;
raportul privind situatia financiara anuala la data de 31.12.2023;
contul de profit si pierdere;
raportul Comisiei de cenzori;
raportul Consiliului social proiect de buget pentru 2024;
sistemul de salarizare; primirea de noi membrii cooperatori;
probleme diverse.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
BALACEANU COSTESCU RADU

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 25 Mar 2024
Administratorul Unic al S.C. MICRON TURBOTEH S.A., D-na ec. Adelina Cristina Petre, convoaca in conformitate cu prevederile art.117 al Legii nr.31/1991 republicata si modificata, Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta ordinara, in data de 30.04.2024 orele 1400 la sediul societatii in B-dul Iuliu Maniu nr.220 B, cu urmatoarea ordine de zi : 1. Aprobarea raportului administratorului si raportului cenzorilor pe anul 2023. 2. Aprobarea bilantului pe anul 2023. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. 4. Diverse. Relatii la tel. 0214341488, d-na Cristina Kulcsar.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 25 Mar 2024
In temeiul Legii nr. 1/2005 si a actului constitutiv al CONSUMCOOP SILVA COM SOCIETATE COOPERATIVA NEHOIU, consiliul de administratie convoaca in data de 12 aprilie 2024, orele 10, la Hanul Nehoiu, Adunarea generala ordinara cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului consiliului de administratie si a comisiei de cenzori pe anul 2023; 2. Dezbaterea si adoptarea situatiilor financiare anuale; 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor; 4. Adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli, a prgramului de activitate pe 2024;5. Alegerea presedintelui si a consiliului de administratie; 6. Aprobare primirii/ retragerii/ excluderii de membrii cooperatori; 7. Alegerea delegatilor la Adunarea generala UJCC Buzau. Adunarea generala extraordinara, cu urmatoarea ordine de zi; 1. Aprobarea bunurilor apartinand societatii care pot face obiectul ipotecarii, gajarii sau instrainarii pe parcursul anului 2024; 2. Diverse.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Mica Publicitate Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Calcul pret pe loc

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma mica publicitate Libertatea

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie mica publicitate in ziarul Libertatea

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata mica publicitate Libertatea

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
23 Apr 2024
#boycotAustria